Tulundusühistu

Tulundusühistud on äriühingud, mille tegevust reguleerivad Tulundusühistuseadus ja Äriseadustik.

Tulundusühistud jaotatakse vastavalt teenuse liigi järgi: tarbijate ühistud, tootjate ühistud jne.

Tulundusühistu eesmärgiks on tema liikmete ühiste tegevusega nende majapidamiste või tegevuse toetamine teenuse osutamisega.

Tulundusühistu liige ei vastuta isiklikult ühistu kohustuste eest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud teisiti. Kui tulundusühistu põhikirjaga ei ole ette nähtud ühistu liikmete isiklikku vastutust ühistu kohustuste eest, peab osakapital olema vähemalt 40 000 krooni. Tulundusühistu liikmeks ei saa olla riik.

Tulundusühistu võtab vastu uusi liikmeid oma põhikirjas sätestatud tegevuspiirkonnas. Juhul kui liikmeks vastuvõtmisest keeldutakse, siis peab taotlejale alati kirjalikult teatama, selleks edastatakse taotlejale ärakiri ühistu juhatuse vastavasisulisest otsusest.

  • Igal tulundusühistu liikmel alati ainult üks hääl, sõltumata osamaksu suurusest;
  • Tulundusühistul peab olema vähemalt viis liiget;
  • Tulundusühistu osakapital koosneb liikmete osamaksudest;
  • Tulundusühistut ei saa ümber korraldada osaühinguks ega aktsiaseltsiks.
  • Tulundusühistu asutamiseks sõlmivad asutajad asutamislepingu ja kinnitavad põhikirja.
  • Tulundusühistu asutamisleping ja sellega kinnitatud põhikiri peavad olema notariaalselt tõestatud ja neile kirjutavad alla kõik asutajad.
Tulundusühistu vastutab oma kohustuste eest oma varaga.

Litsenseeritud: Creative Commons Attribution 2.5 License

Tallinna Polütehnikumi Majanduse alused II Ettevõtlusvormid